Tag: بلوغ

جنسیت، بلوغ و خود آسیب رسانی

نفیسه ایمانی , May 10th, 2020


« خودآسیب رسانی» به رفتارهای عمدی گفته می شود که موجب آسیب بدن می شوند، از دید اجتماعی غیرقابل قبول هستند و با هدف غلبه بر آشفتگی هیجانی انجام می شوند.» (حکیم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ