Tag: بناهای عصر صفوی

جهان از بالا : از استعلایِ سرمایه در برج ها تا استغنایِ هنر در نماها

, February 17th, 2021


  همگان زبانی واحد و الفاظی یکسان به کار می بردند. چون آدمیان به شرق کوچیدند، دره ای در سرزمین شنعار یافتند و آنجا سکنا گزیدند. یکدگر را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ