Tag: بهتر بنویسم

روشن بنویسیم

وب گاه , May 21st, 2021


رحمانِ افشاری رضا بابایی، که متأسفانه خیلی زود از میانِ ما رفت، کتابی دارد به نامِ بهتر بنویسیم[۱]  که بسیار خواندنی و آموختنی است. اگرچه بیشترِ مطالبِ آن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ