Tag: بیماری

درمانکاوی در کاشان و تهران

, August 16th, 2021


همراهیِ دمِ درد*: درمانکاوی در کاشان و تهران از بدحادثه و طنز روزگار، بیمارستان اصولا با موجودات منحوس، ریز و نامریی و میکروسکوپی، پدیدار میشود و موجودیت می…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بحران در مدیریت یا بحران اپیدمی

جبار رحمانی , November 15th, 2020


  بحران های فراگیر مانند کرونا، فرصتی هستند که ساز و کار نهادهای حکمرانی در جامعه برای عموم آشکار شود و امکانی برای نقد، اصلاح و یا تغییر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ