Tag: بینش مارکسی

یادداشت‌های پایان قرن (۹)

زهره روحی , June 9th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) و اما در خصوص امری دیگر هم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ