Tag: تاریخ زیبایی

زشت و زیبای ِ اکو

ناصر فکوهی , September 25th, 2021


مفاهیم «زشتی» و «زیبایی» با همین واژگان و یا واژگانی و مفاهیمی مشابه یکی از ساختارهایی بود‌ه‌اند که از قدیمی ترین دوره ها تا امروز، دوگانه «خود »…


→انسان‌شناسی و فرهنگ