Tag: تبارشناسی

آشنایی با مفاهیم روشی میشل فوکو (۳)

, May 23rd, 2021


آشنایی با مفاهیم روشی میشل فوکو (۳): بازخوانی آثار دوره دیرینه‌شناسی فوکو‌ در دیرینه‌شناسی بیش از اینکه به پیروزی یا شکست یا انحطاط پدیده‌ی در طول تاریخ برود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

آشنایی با مفاهیم روشی میشل فوکو (۱): مقدمه

, May 2nd, 2021


نوشته‌های گوناگون میشل فوکو[۱] (۱۹۸۴-۱۹۲۶) درباره‌ی دیوانگی و خرد، شرایط امکان‌پذیر شدن رشد و توسعه‌ی دانش پزشکی، پیدایش علوم انسانی و نوشته‌های بعدی‌اش درباره‌ی روابط قدرت-دانش و جنسیت،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ