Tag: تجربه های شناختی

مطالعات تاریخی در بستر علوم شناختی

لیلا اردبیلی , July 28th, 2021


مطالعات تاریخی در بستر علوم شناختی که زین پس آن را تاریخ شناختی می خوانم یکی از زیرشاخه های علوم شناختی است که در کنار علومی مانند روان‌…


→انسان‌شناسی و فرهنگ