Tag: تراموا

بوطیقای شهر (۱۰۹)

ناصر فکوهی , May 29th, 2021


پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه و آیا حق دارم همین مقایسه را میان مسیر یک اتوبوس و خط سیر یک زندگی انسانی انجام دهم؟ اینجا بر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ