Tag: ترس

فلسفیدن آموختن چگونه مردن است

, May 31st, 2020


مواجهه با مرگ می‌تواند کلید رهایی و نجات ما باشد نوشتۀ سایمون کریچلی برگردان پیام حسن‌زاده ما هراسان، بی‌قرار و پریشانیم، ناتوان از تمرکز. قادر به یافتن کانون…


→انسان‌شناسی و فرهنگ