Tag: تعاملات اجتماعی

تنهایی انبوه

, July 7th, 2021


این مطلب ترجمه مدخل دوم از کتاب چهل و چهار نامه از جهان مدرن سیال زیگمونت باومن است. در وب سایت کرونیکل آموزش عالی (http //chronicle.com) می توانید…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تعارف

اصغر کریمی , March 3rd, 2021


تعارف: رفتار، گفتار و کرداری متداول، مرسوم و رایج در خرده فرهنگهای ایرانی. تعارف در خرده فرهنگ‌های ایرانی رسمی است انسانی، پذیرفته و عادت شده برای افزودن به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ