Tag: تعریف شهر

بررسی کتاب شهرها و مصرف

عبداله قاسمی , February 15th, 2021


نویسنده کتاب؛ مارک جین، مترجم؛ مرتضی قلیچ، انتشارات علمی وفرهنگی   تعریف شهرها و مصرف این کتاب به رابطه متقابل و پویای توسعه شهری و مصرف می پردازد….


→انسان‌شناسی و فرهنگ