Tag: تفکر انتقادی

یادداشت‌های پایان قرن

یادداشت‌های پایان قرن، زهره روحی، انتشارات انسان‌شناسی، ۱۴۰۰ معرفی: دیگر نیازی به ترجمه زیرزمینیِ آثار سوسیالیستی، مارکسیستی یا دیگر اندیشه‌های چپ نیست. امروزه، مخاطبینِ این آثار می‌توانند آن‌ها…