Tag: تفکیک زباله

کدام کودکان کار

محسن حجاریان , June 26th, 2021


“در زیر این بار –  در زیر بار روزهای مُرده خویش –  اندام درد آلود خود را می شناسم    اندام من، اندام شمعی واژگون است…” (نادرپور) بر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ