Tag: توسعه انسانی

توسعه‌ انسانی و محبوب الحق

آذر جوادزاده , April 18th, 2021


آمارتیا سن؛ برگردان: آذر جوادزاده تولید ناخالص داخلی یا GDP هرکشور یک شاخص بسیار خام و نارسا برای نشان دادن موفقیت‌های اقتصادی یک ملت به شمار می‌رود که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ