Tag: توسعه خودپایدار

آرمان‌های توسعۀ پایدار و سازمان‌های مردم‌نهاد

  «توسعۀ پایدار¹» و بحث‌های برآمده از آن عرصه‌ای مفهومی است که سازمان‌های مردم‌نهاد را به مثابه رکنی مؤثر در راستای اهداف توسعۀ جوامع انسانی مطرح می‌کند. پیدایی…