Tag: توسعه شهری

تاریخ شهر: فرایند شهرنشینی کنونی

چارلز ل. ردمن، ترجمۀ زهره دودانگه همچنان‌که افراد بیشتری، در فرایندی به نام شهرگرایی، در شهرها جمع می‌شوند، دولت با گزینه‌هایی دربارۀ این موضوع روبه‌رو می‌شود که چگونه…