Tag: تکنولوژی

مهندسی: از تکنوکراسی تا انسان‌مداری

, February 22nd, 2021


  در میان عناوین دانشگاهی،دو عنوان یا دو مدرک دکتری و مهندسی تاکنون بیشترین خواهان و طالب را داشته وچگالی حول این دو قطبِ عالمِ امکان وعقربهِ حرکت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مسئولیت اجتماعی از نگاهی دیگر: مهندسی و مدیریت مسئولانه

, November 15th, 2020


بحث از مسئولیت و خاصه مسئولیت اجتماعی را که امروزه با اصطلاح CSR یا مسئولیت شرکتی هم تکرار می شود، در کشورما میتوان با تصویری از سدگتوند شروع…


→انسان‌شناسی و فرهنگ