Tag: جامعه شناسی بوردیو

یادداشت‌های پایان قرن (۱۰)

زهره روحی , June 16th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) بنابراین چنانچه دیده می‌شود بوردیو به «جهان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ