Tag: جامعه شناسی ریسک

گونه‌شناسی نظریه‌های اجتماعی ریسک و خطرات محیطی

حمید رزاقی , April 7th, 2021


ریسک در چند دهه ی اخیر از انحصار دانش تخصصیِ علوم پایه و مهندسی (علوم فیزیکی) که فقط با ابزارهای فنی تخمین زده می شود، خارج گردیده و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ