Tag: جایزه احمد محمود

بند محکومین

وب گاه , April 26th, 2021


نقد فرمی با رویکرد روایت‌شناسی بر رمان   رمان بند محکومین، نوشتۀ کیهان خانجانی در سال ۱۳۹۶ به چاپ رسید و در سال ۱۳۹۷ برندۀ جایزۀ احمد محمود…


→انسان‌شناسی و فرهنگ