Tag: جایگاه اجتماعی

یادداشت‌های پایان قرن (۶)

زهره روحی , May 19th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۲. آرنت و پرسش از اُتوریته (ادامه از قبل) لازم به گفتن نیست که آن‌چه آرنت (دانسته یا نادانسته) به استقبالش می‌رود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ