Tag: جنگ و خشونت

مسائل اجتماعی (۱۰): جنگ‌های فرهنگی

ملیحه درگاهی , May 12th, 2021


بردلی واتسن برگردان ملیحه درگاهی رواج لفظ جنگهای فرهنگی (Culture Wars) در ایالات متحده را می توان تا حد زیادی در آثار جیمز دیویسن هانتر (James Davison Hunter)…


→انسان‌شناسی و فرهنگ