Tag: جهانی شدن،

جهانی شدن و شهرهای جهانی

فائزه بهلول , June 12th, 2021


جهان امروز، دنیایی متصل و در ارتباط با یکدیگر است. جهانی که در آن فرهنگ، اقتصاد، سیاست و زبان ردپایی از اشتراک در خود دارند. جهانی که کم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ