Tag: حافظه تاریخی

تاریخ شفاهی شهر سمنان

, March 3rd, 2021


حافظه تاریخی در پیوند با گذشته و مخصوص به یک گروه یا یک فرد که تجربه زیستن بین گروهی بخصوصی را دارد به وجود می آید. حافظه تاریخی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ