Tag: حرکت شهری

بوطیقای شهر (۸۷)

ناصر فکوهی , August 9th, 2020


پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه قدم زدن، قدم زدن در شهر ریتم‌ها و ضرب‌آهنگ‌های شهری قدم زدن و تنها قدم زدن ظاهراً ما را محروم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ