Tag: حقوق شهروندی

کیفیت فضای عمومی شهری و حق شهروندی

زهره دودانگه , March 5th, 2022


این گفت‌وگو در سال ۱۳۹۳ در پروژۀ جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری (جایزه ملی بهترین تجربه‌های بهسازی و نوسازی شهری) انجام شده است. از منظر جامعه‌شناسی و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۶)

زهره روحی , May 19th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۲. آرنت و پرسش از اُتوریته (ادامه از قبل) لازم به گفتن نیست که آن‌چه آرنت (دانسته یا نادانسته) به استقبالش می‌رود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۷)

ملیحه درگاهی , December 1st, 2020


 مؤسسه ی پژوهش شهری کایندر در فوریه ی ۲۰۱۰ دانشگاه رایس (Rice) به طور رسمی مؤسسه ی پژوهش های شهری را با هدایت اساتید جامعه شناسی، استفان ال….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

شهرها برای عزت، نه برای منفعت

آذر جوادزاده , November 24th, 2020


(کارکرد اجتماعی شهر و حق به شهر) ما به عنوان جنبش اجتماعی، جامعه‌ی مدنی و نهادهای دولت محلی برای تغییر اجتماعی از طریق گسترش، حمایت، تکمیل و اجرای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۶)

ملیحه درگاهی , November 24th, 2020


مؤسسه ی مطالعات شهری دانشگاه وینیپگ مؤسسه ی مطالعات شهری شاخه ی پژوهشی مستقلی از دانشگاه وینیپگ (University of Winnipeg) است. این موسسه از سال ۱۹۶۹ مرکز تحقیقی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

شهروندان و فضاهای عمومی شهری

ملیحه درگاهی , September 22nd, 2020


شهروندان و فضاهای عمومی شهری: نگرش تحلیلی، مجتبی رفیعیان؛ زهرا خدایی، تهران، دفتر گسترش تولید علم، ۱۳۸۸ امروزه فضاهای عمومی شهری، ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری…


→انسان‌شناسی و فرهنگ