Tag: حق شهر

رساله‌هایی در مورد شهر، جامعه شهری و برنامه‌ریزی

آذر جوادزاده , February 16th, 2022


رساله‌هایی در مورد شهر (City)، جامعه شهری (Urban) و برنامه ریزی هانری لوفبور برگردان: آذر جوادزاده ۱) دو گروه سؤال و دو دستور کار فوری مشکلات شهر (City)…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تنوع فرهنگی مبنایی برای حق به شهر

آذر جوادزاده , November 17th, 2020


حق به شهر حق همه شهروندان ساکن در شهر است (شهروندان در حال و آینده، شهروندان ِدائم یا موقت) برای اسکان، شغل، تولید، دولت، و لذت بردن؛ شهرها،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ