Tag: خانه

خانه عمه توران: روایت­‌پژوهی مکان

, February 5th, 2022


آزمایشگاه – این مطلب در چارچوب بخش آزمایشگاه انسان‌شناسی از مجموعه کارنوشت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا برگزیده و منتشر می‌شوند. انتشار این مطالب بدون اجازه مکتوب…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

پنجره؛ درگاهی برای «مشاهده»

, November 29th, 2020


 به جرأت می توان گفت مهمترین جزء یک اتاق پنجره آن است. چیزی که در ابتدا کمتر به آن دقت می شود!. مثلاً هنگامی که برای خرید خانه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ