Tag: خرده فرهنگها

مسائل اجتماعی (۲)

ملیحه درگاهی , February 24th, 2021


اشاعه فرهنگی: در ساده‌ترین شکل، اشاعه فرهنگی (Cultural Diffusion) به معنای وام گرفتن عناصر فرهنگی از یک فرهنگ دیگر است. نمودهای فرهنگ مادی سبکهای پوشش، ساختارهای موسیقایی، پزشکی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مسائل اجتماعی (۱)

ملیحه درگاهی , February 17th, 2021


جرم شناسی فرهنگی جرم‌شناسی فرهنگی (Cultural Criminology) نظریه‌های فرهنگ، خرده فرهنگ و بزهکاری را با یکدیگر تلفیق می کند. این حیطه از مطالعات جرم بر مبنای ترکیبی از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ