Tag: خشونت،

شهادت و قربانی‌ در اسلام (۱)

هاجر قربانی , June 27th, 2021


بسترهای الهیاتی، سیاسی و اجتماعی از مرگ تا شهادت مرگ از پدیده‌هایی است که می‌توان برای آن گونه‌های مختلفی را در نظر گرفت. بخشی از این گونه‌ها در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ