Tag: خشونت میدانی

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۴)

زهره روحی , October 13th, 2020


و اما در خصوص امری دیگر هم شاید بشود در وهله ی اول بین دیدگاه بوردیو و آلتوسر ، خویشاوندی هایی دید ؛ اما زمانی که خوب به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ