Tag: خشونت نمادین

خشونت نمادین در ادبیات نمایشی عصر رضاشاه

وب گاه , December 13th, 2021


زهرا رستمی   مرداد ۱۴۰۰ چکیده خشونت به عنوان کنشی که به دنبال تخریب است، به نوعی با مفهوم قدرت پیوند دارد. یکی از ابزارهایی که قدرت برای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مافیای دانش و دانشگاه

ناصر فکوهی , April 14th, 2021


مافیای دانش و دانشگاه: نگاهی به رابطه علم و قدرت در کشورهای توسعه یافته و در ایران از جمله مواردی که می‌‌توان به سرعت در مقاله‌ای درباره «مافیا»…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۴)

زهره روحی , October 13th, 2020


و اما در خصوص امری دیگر هم شاید بشود در وهله ی اول بین دیدگاه بوردیو و آلتوسر ، خویشاوندی هایی دید ؛ اما زمانی که خوب به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۳)

زهره روحی , October 6th, 2020


صرف نظر از «میدان نظامی» که خشونت ، ویژگی غیرقابل تفکیک (ماهیت وجودی) آن محسوب می‌شود و از اینرو نیازی به زیباسازی ندارد، معمولا میدان ها، همراه با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ