Tag: خلیج فارس

انسان‌شناسی هرمزگان

رضا دبیری‌نژاد , July 30th, 2022


فرهنگ‌های بومی و محلی که در ایران دارای کثرت و تنوع هستند بسترهای کمتر شناخته‌ای هستند که همواره در حال تولید فرهنگی هستند و متأثر از شرایط اجتماعی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ