Tag: خودی نمادین

یادداشت‌های پایان قرن (۳)

زهره روحی , April 28th, 2021


فصل اول : اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۱. هویت در فرهنگ و زندگی روزمره یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم (و از جمله ایران)، این توقع مردم است،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ