Tag: خیابان

بازگشت به خیابان‌های فاخر قدیم… این است آرزوی ما!

وقتی می‌شنوم «خیابان» فورا نخستین خیابان‌های سرزمینم جلوی چشمانم مجسم می‌شوند! خیابان‌هایی که بعدها برای اروپاییان الگو قرار گرفتند تا بلوارهایشان را بسازند؛ اول خیابانی در قزوین زمانی…