Tag: خیالپردازی روزمره

فرشتگان و زبان

ناصر فکوهی , November 29th, 2020


میشل دو سرتو  برگردان ناصر فکوهی در میان متفکران قرن بیستم فرانسه، میشل دوسرتو(Michel de Certeau)، جایگاهی بسیار خاص دارد: جایگاهی که از یک سو در سنتی بسیار…


→انسان‌شناسی و فرهنگ