Tag: دختران نوجوان

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱۲)

نفیسه ایمانی , August 9th, 2021


۱-۶-۲ تامین دقت و اعتمادپذیری تحقیق برای تامین اعتبار تحقیق از روش‌های تامین اعتبار در تحقیقات کیفی و میدانی استفاده شده است. حضور در میدان تحقیق، جلب اعتماد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱۱)

نفیسه ایمانی , July 28th, 2021


۱-۶-۱ فنون جمع‌آوری داده‌ها اولین مرحله در اتنوگرافی، انتخاب موقعیت اجتماعی است(اسپرادلی، ۱۹۸۰). موقعیت اجتماعی مورد نظر این تحقیق مربوط به یک دوره از زندگی(نوجوانی) با توجه به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱۰)

نفیسه ایمانی , July 14th, 2021


۶ – روش تحقیق مطالعه پیش رو به طبع رویکرد انسان شناسانه آن، به دنبال فهم جزیی نگر، کل نگر(چند بعدی) و زمینه مند از موضوع مورد تحقیق است. معرفی دختران نوجوان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۹)

نفیسه ایمانی , July 7th, 2021


۱-۵-۲ پیشینه تحقیقات داخلی در حوزه هویت جنسیتی و فضای شهری از میان مطالعات ایرانی اثر نجم آبادی در حوزه تاریخ اجتماعی ایران در دوره ی قاجار و معاصر با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۸)

نفیسه ایمانی , June 30th, 2021


۱-۵ پیشینه تحقیق ۱-۵-۱ پیشینه تحقیقات خارجی مفهوم فضا در رشته‌های مختلف جغرافیا، معماری، طراحی شهری و علوم اجتماعی مورد توجه واقع شده و با درک اهمیت آن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۷)

نفیسه ایمانی , June 23rd, 2021


۱-۴-۴ ارتباط فضا و هویت جنسی-جنسیتی کالبد یا بدن به عنوان وجه مادی و فیزیکی وجود انسان در فضا حضور دارد و فضایی را اشغال می‌کند. واقعیت از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۵)

نفیسه ایمانی , June 9th, 2021


۲- هویت جنسی-جنسیتی در تعریف هویت، به ویژه در معنای اجتماعی آن، باید به سه موضوع مهم توجه نمود. اول اینکه هویت به معنی تعریف از خود مفهومی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۴)

نفیسه ایمانی , June 2nd, 2021


  ۱- جنس، جنسیت و سکسوالیته در زمینه مفاهیم جنسیت و سکسوالیته، دیدگاه‌های معاصر به دوگانه ذاتی/برساختی می‌پردازند. دیدگاه ذات‌گرایانه که اغلب به تفاوت‌های بیولوژیک به عنوان علت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۳)

نفیسه ایمانی , May 26th, 2021


۱-۲ ضرورت انجام تحقیق نگرش فرد به خود، از اندیشه آزاد و خارج از کنترل ساختارهای اجتماعی شکل نمی‌گیرد، بلکه نتیجه‌‌ فرایند اجتماعی شدن در موقعیت‌های اجتماعی متفاوت است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱)

نفیسه ایمانی , May 12th, 2021


مقدمه تجربه زیسته من به عنوان یک زن متولد دهه ۱۳۶۰ شاید مهم ترین انگیزه برای انتخاب موضوع این رساله و تلاش برای فهم سازوکارهای ارتباط بین هویت و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ