Tag: دهه چهل

غول‌های شب به کجا رفتند

محسن حجاریان , April 10th, 2021


چشم انداز شهر – ورود پدیده هایی از دنیای غرب مانند سیمان، اسفالت، تیر آهن، وسایل حمل و نقل مکانیکی، تولید روشنایی، مدرسه و دبیرستان، ورزش های غیربومی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

کانون پرورش فکری و کژفهمی پایه‌ای در امر فرهنگ

ناصر فکوهی , November 8th, 2020


    از اندیشه‌های کلیشه‌ای و موردپسند حوزه‌ی سیاسی وابسته دانستن همه‌کس و همه‌چیز از خوب و بد به خود به‌شکل مثبت یا منفی است. نوعی خودمحوری و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ