Tag: دوره هخامنشی

صفه‌های مقدس (۱۲)

اصغر کریمی , August 25th, 2021


دکتر اصغر کریمی سال گذشته گروه قابل توجهی از آثار ارزشمند و منتشرنشده خود را برای انتشار در انسان‌شناسی و فرهنگ به ما سپرده‌اند. به همین دلیل ما…


→انسان‌شناسی و فرهنگ