Tag: رمان دل کور

گذری بر رمزگان­‌های شهری در رمان دل کور

فائزه محبتی , August 6th, 2022


از رمان ها می توان به عنوان طرح های «تخیل اجتماعی» نام برد چراکه هم برآمده از خیال و ادراک خالق اثر هستند و هم بازتاب دهنده جامعه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ