Tag: روانكاوی

یادداشت‌های پایان قرن (۴۱)

زهره روحی , September 14th, 2022


فصل پنجم : روانکاوی فروید فروید، فرهنگ و تمدن (ادامه از قبل) و اما در بُعد دوم،  وی در مقام روانکاو، همان گونه که از او انتظار می‌رود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۴۰)

زهره روحی , August 20th, 2022


چهارشنبه فصل پنجم : روانکاوی فروید فروید، فرهنگ و تمدن  مدرنیته چندین نظریه کلیدی دارد که یکی از آن‌ها ‌ فرهنگ از دید زیگموند فروید است. وی در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ