Tag: روشنگری

درباره «روشنگری چیست» ایمانوئل کانت

, April 30th, 2022


در مورد آوف کلورنگ[۱] تعاریف متعددی از سوی فیلسوفان و جامعه‌‌شناسان (مکتب فرانکفورتی‌‌ها، فوکو و پست ­مدرن­ ها) ارائه شده است ولی در این میان پاسخ ایمانوئل کانت[۲]…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۰)

زهره روحی , October 13th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی آلن تورن یکی از این متفکران نقاد مدرنیته‌ است. منتقد مدرنیته‌ای که با جنبش‌های اجتماعی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ