Tag: رویکرد حسی-نمادین

نگاهی انسان‌شناختی به «نما»ی زیستگاهی

ناصر فکوهی , November 22nd, 2020


در آغاز سخن، می‌توانیم یک پیش‌فرض را مطرح و بر آن بحث کنیم: رابطۀ انسان با فضای زیستگاهی دست‌کم در یکی از جنبه‌های اساسی آن در دو بُعد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ