Tag: زایش اشاره و گفتار

زایش اشاره و گفتار (بخش۶ و پایانی)

اصغر کریمی , May 5th, 2021


زایش اشاره و گفتار وسیرتحول آن، فن و شیوه زبان آندره لوروا-گوران ترجمه اصغر کریمی فصل ششم: نمادهای زبان در فصل پیشین، رشد سازمان فنی–اقتصادی و نیز تشکیل…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زایش اشاره و گفتار (۵)

اصغر کریمی , April 28th, 2021


زایش اشاره و گفتار و سیرتحول آن، فن و شیوه زبان آندره لوروا-گوران برگردان اصغر کریمی فصل پنجم سازوکار اجتماعی تا حال حاضر انسان را به مثابه آخرین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زایش اشاره و گفتار (۴)

اصغر کریمی , April 21st, 2021


زایش اشاره و گفتار و سیرتحول آن، فن و شیوه زبان آندره لوروا-گوران / ترجمه اصغر کریمی فصل چهارم نئانتروپ ها [انسانهای نئاندرتال] گذشته و آینده جسمی انسان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زایش اشاره و گفتار (۳)

اصغر کریمی , April 14th, 2021


زایش اشاره و گفتار و سیرتحول آن، فن و شیوه زبانی آندره لوروا-گوران/ ترجمه اصغر کریمی   فصل سوم آرک آنتروپ ها[انسانهای کهن ] و پاله آنتروپها[ انسانهای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زایش اشاره و گفتار (۲)

اصغر کریمی , April 7th, 2021


آندره لوروا-گوران ترجمه اصغر کریمی زایش اشاره و گفتار  وسیرتحول آن، فن و شیوه زبان فصل دوم مغز و دست …چنین بود که در پرتو این سازمان، روح…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

زایش اشاره و گفتار (۱)

اصغر کریمی , March 17th, 2021


آندره لوروا-گوران برگردان اصغر کریمی زایش اشاره و گفتار و سیرتحول آن، فن و شیوه زبان؛ ۱۰۵ طرح از نویسنده مندرجات معرفی نویسنده فصل اول : تصویر ذهنی(انگاره) انسان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ