Tag: زبان و ذهن

نظریه شناختی درباره فرهنگ (بخش دوم-پایانی)

لیلا اردبیلی , June 16th, 2021


از نظر ما، مسئله اصلی‌تر در رابطه با “امتزاج” این است که این موضوع دندراد را با انبوهی از مشکلات مربوط به شئ‌انگاری فرهنگ مواجه کرده است، مشکلی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ