Tag: زبان

زبان به مثابه ابزار دستکاری ایدئولوژیک

ناصر فکوهی , August 24th, 2022


بحث درباره زبان به مثابه ابزار سیاسی و دستکاری سیاسی، دستکم از زمانی که کتاب «۱۹۸۴» جرج اورول منتشر شد، به صورتی جدی به یک موضوع مناقشه عمومی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۳۹)

زهره روحی , August 6th, 2022


فصل چهارم: اصالت وجود هایدگر و همگنان (ادامه از قبل) اکنون اگر فرض کنیم که هایدگر به جای مسیر رفته فلسفی خویش، با استقبال از سرشت اجتماعی مارکس،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

رابطه احساسات و زبان مادری

لیلا اردبیلی , May 23rd, 2021


یکی از حوزه‌های تحقیقاتی که در چند دهه اخیر با اقبال گسترده‌ای مواجه بوده است مربوط به حوزه ارتباط میان شناخت و عواطف است. به بیان ساده شناخت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

“مشکل”، “معما” و قلمروی قوای شناختی

علی صدر , September 6th, 2020


قدم‌زدن در مرز میان فهم‌پذیری و فهم‌ناپذیری   ریموند تلیس[۱] در مقاله‌ای کوتاه پرسید آیا می‌توان ادعا کرد فلسفه اساسا پیشرفتی داشته؟ بدیهی است که برای پاسخ گفتن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ