Tag: زندگی روزمره

تحلیل الگوهای فضایی زندگی روزمرۀ زنان حومه‌نشین نمونۀ موردی: محلۀ مارلیک در شهر ملارد

زهره دودانگه- زهرا اهری این مقاله قصد دارد توضیح دهد که چگونه زنان حومه‌نشین با محدودیت‌های زندگی در شهر خودشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این رویارویی چگونه در…

تحلیل گفتمان کاربردی: فرهنگ عامه، رسانه‌ها و زندگی روزمره

اطلاعات کتاب‌شناختی: تحلیل گفتمان کاربردی: فرهنگ عامه، رسانه‌ها و زندگی روزمره، آرتور آسا برگر، برگردان حسین پاینده ما در جهانی زندگی می کنیم رسانه ها هزاران الگوهای فرهنگی…