Tag: زن بودگی

نگاهی بر دو مفهوم زن‌بودگی و مرد‌بودگی

ناصر فکوهی , May 12th, 2020


بحث امروز من، به طور خاص بر مفهوم «زن بودن» و «مرد بودن» متمرکز است. این دو مفهوم در اکثر جوامع انسانی مدرن، به مثابه مفاهیم بدیهی در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ