Tag: زن

زن و قدرت

فاطمه خضری , May 17th, 2020


قندهاری، پردیس؛ زن و قدرت، تهران: پزوهشکده‌ی مردم‌شناسی نویسنده در این کتاب به دنبال مطالعه و ثبت مونوگرافیک قدرت و مناسبات آن در خانواده‌های تهرانی است. مطمئنا با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ